Besedy a exkurze

Nabídka jednorázových akcí a služeb preventivního charakteru ve školách, školských zařízeních a jiných institucích.

Aktivity jsou realizovány zkušenými a zaškolenými lektory v oblasti primární prevence, kteří mají kromě kvalifikace také praxi v oblasti práce s drogově závislými a jejich rodiči a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Východiskem pro nabídku aktivit je certifikovaný program školské primární prevence, který organizace realizuje již od roku 2008.

O jaké aktivity jde?

Jedná se o besedy, přednášky a semináře z oblasti sociálně rizikových jevů, jako je drogová závislost, patologické hráčství, sexuální promiskuita a nechráněný pohlavní styk, riziko pohlavně přenosných chorob, trestné chování, šikana, poruchy příjmu potravy aj.

Cílovou skupinou  jsou žáci a studenti základních škol, středních škol a středních odborných učilišť, pedagogové, rodiče, případně pracovníci jiných institucí, kteří projeví zájem o edukaci v oblasti sociálně rizikových jevů.

Cílem akcí je šířit osvětu v oblasti sociálně patologických jevů, předcházet jejich vzniku nebo zmírňovat jejich důsledky.


JEDNORÁZOVÉ BESEDY PRO ZŠ, SŠ, SOU 

 2-3 vyučovací hodiny

Nabízená témata:

 • Droga a závislost - obecné informace
 • Legální drogy - účinky, rizika, a možnosti řešení problémů, bourání mýtů
 • Nelegální drogy - rozdělení, účinky, rizika, možnosti řešení problémů, bourání mýtů
 • HIV/AIDS a jiné choroby v souvislosti s experimentováním a užíváním návykových látek - rizika přenosu, popis a prevence, bourání mýtů
 • Umím říci NE - smysl, využití a nácvik dovednosti odmítání nejen drog
 • Šikana - obecné informace co je šikana, kyberšikana, kdo je oběť, agresor, kdo může pomoci, kam se obrátit, jak předcházet kyberšikaně
 • Poruchy příjmu potravy - bulimie, anorexie - jaký je rozdíl mezi nemocemi, jak nemocni vznikají, kdo jimi nejčastěji trpí, jaké jsou příčiny, jak se dají léčit
 • Trestní odpovědnost - zaměřeno na vlastní odpovědnost za své jednání, informace o trestní odpovědnosti a rizicích okolního světa, předání informací o právech a povinnostech v běžném životě, souvislost mezi přáním, potřebou a právem, seznámení se se základními lidskými právy


Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30


EXKURZE S BESEDOU PRO ZŠ, SŠ, SOU, OU

cca 20 minut exkurze, 40 minut beseda

Exkurzi lze realizovat v některém z těchto zařízení:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Chomutově, v Kadani, v Prunéřově u Kadaně, v Ostrově, v Radonicích.

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je sociální službou, která dětem nabízí možnost zdravého využití volného času, pomoc s problémy ve všech oblastech života - škola, rodina, prostředí....
 • Exkurze do zařízení s cílem představit zařízení a jeho služby pro možnost včasného řešení problémů.
 • Vhodné pro věkové kategorie 6 - 26 let, zejména pro děti, které jsou ohroženy sociálně rizikovými jevy.

K-centrum v Kadani, v Chomutově a v Karlových Varech.

 • K-centrum je sociální službou, která drogově závislým a osobám blízkým poskytuje, kromě služeb pro snížení zdravotních a sociálních rizik, také poradenství v oblasti zneužívání návykových látek.
 • Exkurze do K-centra s cílem představit zařízení a jeho služby pro možnost včasnějšího řešení problémů.
 • Vhodné pro žáky 9. tříd a studenty SŠ, SOU, OU.

Součástí exkurze je i beseda na vybrané téma dle nabídky.


Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30

DVOUBLOKOVÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ

2 x 3 vyučovací hodiny

V reakci na dosavadní praxi NOVĚ nabízíme interaktivní seminář na téma:


Sám se sebou v pohodě- sebeobraz, sebeideál, sebepojetí.

Cílem dvou setkání je pomoci dětem se sebepřijetím, které hraje významnou roli ve vzniku rizikového chování, je-li v nepořádku. Seminář je vhodné kombinovat s vybranou jednorázovou aktivitou.

 • Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU, OU.
 • Studenti/žáci se učí vyjádřit k otázkám: Kdo jsem? Kým bych chtěl být?
 • Student/žák dostane příležitost zjistit, jak velký je rozdíl mezi jeho sebeobrazem a sebeideálem a jak rozdíl prožívá.
 • Student/žák dostane příležitost uvědomit si, jakým způsobem ovlivňuje naše chování k druhým to, jak se vidíme.
 • Seminář je dvoublokový, druhý blok doporučujeme realizovat nejméně po jednom měsíci.

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30